Vana vana – Four children song

vana vana four children

Let’s sing the vana vana song
It starts with these words:
Vana vana vana vana vana
Can you say that really fast?
It means four children have four children
Sing along with Shona and her friends today and learn Shona the fun easy way

Here are the Shona lyrics for the song. See if you can read them out loud with us

Vana vana
Vana vana vanotamba

Vana vana vanotamba chihwande hwande

Potsi
Piri
Tatu
Ina
Shanu
Nhanhatu
Nomwe
Sere
Pfumbamwe
Gumi
Makagadzirira here?
Ndiuye?

Vana vana vanoteerera ngano

Paivepo
Dzepfunde
Tsuro na Gudo
Nerimwe zuva Tsuro na Gudo vaikurukura havo. Tsuro akange apindwa nemweya wetsvina wekuda kurwadzisa Gudo.
Tsuro akati kuna Gudo, ngatiiteyi mabiko ekupemberera kuzvarwa kwemwana wangu mudiki.

Vana vana vana vana vana
Ehe wazvinzwa
Vana vana vana vana vana
Vana vana
vana
Vana vana

Vana vana
Vana vana

Ngatitambei neshamwari dzedu pa Sarura Kids!

(*The ngano in this song is titled “Tsuro na Gudo vanodzoserana marwadzo” and is in our book “Ngano dza Tsuro na Gudo: Bhuku Rekutanga” or the English version is called “African Folktales of Hare and Baboon: Book One”
Amazon links below:
Shona version https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0B7Q194D9/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i4
English ebook version: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0BFVJ56B6/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tkin_p1_i0 )

Come and learn Shona for kids with us today!
Sarura Kids teaches the Shona language basics in a fun and engaging way. There are tonnes of free Shona language lessons as well as discussions for some of the more tricky things.
There are accurate subtitles in many of our videos by native Shona language speakers so grownups can follow along too.

Vana vana song | Four children song | Shona nursery rhymes

If you like this post why not check out our other Shona language videos on this page?

%d bloggers like this: